Zaburzenia czytania i pisania z punktu widzenia logopedy - CoTyPowiesz.pl
Saperska 44B/2A, Poznań
CoTyPowiesz.pl

Trudności w czytaniu i pisaniu rozpatrywane z perspektywy logopedy są zaburzeniami komunikacji językowej. Dysleksja rozwojowa to specyficzne zaburzenia czytania i pisania. Określa się je jako specyficzne, co oznacza, że występują one u osób o prawidłowym rozwoju umysłowym. Te zaburzenia ujawniają się na etapie nabywania umiejętności czytania i pisania. Nieprawidłowość występująca w komunikacji pisemnej jest często jest ściśle powiązana z zaburzeniem bądź opóźnieniem rozwoju mowy dziecka, czyli zakłóconym opanowaniem kompetencji i sprawności językowych fonologiczno-fonetycznych, ale również morfologicznych, leksykalnych, syntaktycznych i odnoszących się do struktury tekstu. Natomiast dysleksja nabyta odnosi się do zaburzeń występujących w późniejszym czasie i utratę nabytych umiejętności.

Zaburzenia czytania i pisania dzielimy na:

– dysleksję – specyficzne trudności/zaburzenia w nauce czytania

– dysortografię – specyficzne trudności/zaburzenia w komunikowaniu się za pomocą pisma, dotyczące stosowania poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne);

– dysgrafię – trudności/zaburzenia w opanowaniu właściwego poziomu graficznego pisma.

Uwarunkowania dysleksji rozwojowej:

1) Przyczyny I stopnia (podstawowepierwotne):

-przyczyny genetyczne

-przyczyny organiczne

-przyczyny hormonalne

2) Przyczyny II stopnia (wtórne)

Zaburzenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego:

-zaburzenia orientacyjno-poznawcze takie jak uwaga, percepcja, pamięć, funkcje językowe,

-zaburzenia procesów wykonawczych : motoryka rąk, motoryka narządów mowy,

– zaburzenia integracji procesów percepcyjno-motorycznych.

Bezpośrednie przyczyny dysleksji:

– zaburzenia procesów lateralizacji,

– zaburzenia orientacji, motoryki dużej i równowagi, również w procesie kształtowania się dominujących półkul mózgu.

Zaburzenia czytania i pisania z punktu widzenia logopedy

Rola logopedy jest bardzo ważna we wczesnym wykrywaniu symptomów mogących świadczyć o tym, że dziecko znajduje się w grupie ryzyka dysleksji i uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. 

Wyróżnia się trzy ważne funkcje w postępowaniu logopedycznym w odniesieniu do dzieci z grupy ryzyka dysleksji lub ze stwierdzoną dysleksją. Wyróżniamy wśród nich:

• funkcję profilaktyczną – rolą logopedy jest stymulowanie funkcji językowych oraz usprawnianie funkcjonowania językowego w przypadkach zaburzeń mowy. Zadaniem logopedy jest również rozpoznanie symptomów zaburzeń funkcji odpowiadających za trudności w czytaniu i pisaniu przed podjęciem przez dziecko edukacji szkolnej oraz na jej wczesnym etapie.

• funkcję diagnostyczną – zadaniem logopedy jest ocena rozwoju mowy dziecka, zidentyfikowanie objawów zaburzeń w tym zakresie i ustalenie ich przyczyn.

• funkcja terapeutyczna – logopeda, zgodnie z posiadanymi kompetencjami zawodowymi i możliwościami, podejmuje oddziaływania usprawniające zwłaszcza w obszarze rozwoju językowego dziecka. 

Diagnostyka w zakresie zaburzeń czytania i pisania zgodnie ze standardami postępowania logopedycznego:

• ocenę czytania – ocenie podlega technika i tempo czytania, poprawność czytanego tekstu (w zakresie segmentalnym i suprasegmentalnym) oraz rozumienie czytanego tekstu.

• ocenę pisania – ocenie podlega poprawność pisowni i interpunkcji we wszystkich typach tekstów, zgodność ze wzorcem językowym w przypadku tekstów przepisywanych i pisanych ze słuchu oraz z pamięci wzrokowej. Ponadto poziom graficzny pisma i poprawność językowa (leksykalna i gramatyczna) tekstu twórczego oraz jego spójność;

• ocenę kompetencji i sprawności językowej –ocenie podlega fonetyczno-fonologiczny poziom organizacji języka, morfologia, leksyka, składnia i organizacja tekstu.

• ocenę funkcji słuchowychsłuch fizyczny – badanie subiektywne, analiza i synteza głoskowa/sylabowa wyrazów, konieczne jest również badanie słuchu fonemowego, który jest podstawą umiejętności czytania i pisania 

Programowanie terapii:

Głównym celem  postępowania terapeutycznego u dzieci ze stwierdzoną dysleksją rozwojową jest usuwanie opóźnień i zaburzeń w nabywaniu systemu językowego, stymulowanie rozwoju sprawności językowych, a także zmniejszenie trudności w czytaniu i pisaniu. 

Do zadań logopedy należy:

• usprawnianie funkcji poznawczych i wykonawczych zaangażowanych w umiejętność czytania i pisania:

-usuwanie opóźnień i zaburzeń w nabywaniu systemu językowego, a także stymulowanie rozwoju sprawności językowych

– istotne jest także usprawnienie funkcji słuchowych, kinestyczno-ruchowych w obrębie aparatu mowy oraz integracji słuchowo-kinestyczno-ruchowej szczególnie w odniesieniu do dźwięków mowy

Kształtowanie innych funkcji poznawczych i wykonawczych może być realizowane przez logopedę, który posiada wykształcenie w zakresie pedagogiki lub psychologii lub we współpracy z innymi specjalistami.

• doskonalenie umiejętności w zakresie czytania i pisania

– w aspekcie czytania m.in. poprzez czytanie z zastosowaniem stopniowania trudnościodpowiedniego dla możliwości i wieku dziecka, korygowanie i doskonalenie techniki czytania oraz poprawności czytania w aspekcie segmentalnym i suprasegmentalnym, optymalizację tempa czytania i rozumienie czytanego tekstu.

– w aspekcie pisania wyróżnia się rozwijanie umiejętności stosowania przez dziecko zasad ortografii i interpunkcji w praktyce orazdoskonalenie strony graficznej pisma, kształtowanie różnych form pisania takich jak: pisanie twórcze, pisanie ze słuchu, z pamięci wzrokowej i słuchowej, przepisywanie.

Określenie celów terapii, jej przebiegu, etapu oraz częstotliwości jest dostosowana do konkretnego pacjenta po przeprowadzeniu szczegółowej diagnozy. 

Literatura:

Bogdanowicz M., 2003, Diagnoza dysleksji rozwojowej w Polsce, w: Kaja B. (red.), Diagnoza dysleksji, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej;

Bogdanowicz M., 1999, Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu – dysleksja rozwojowa, w: Gałkowski T., Jastrzębska G. (red.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, Opole: Uniwersytet Opolski;

Domagała A., Mirecka U., 2008, Standard postępowania logopedycznego w przypadku dysleksji rozwojowej, w: Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, TOM 3;

Domagała A., Mirecka U., 2016, Metody diagnostyki i rehabilitacji trudności w czytaniu i pisaniu, w: Nowa Audiofonologia. Praktyka kliniczna i badawcza, 5(2);

Gruba J., 2015, Prawidłowy rozwój słuchu fonemowego podstawą umiejętności czytania i pisania, w: Forum Logopedy, nr 7