Regulamin - CoTyPowiesz.pl
Saperska 44B/2A, Poznań
CoTyPowiesz.pl

Umawiając wizytę wyrażają Państwo zgodę na poniższe warunki:

Ogólne

Zakazane jest podczas prowadzonej terapii używanie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania sesji terapeutycznych oraz konsultacji.

Odwoływanie wizyt

– Odwołanie wizyty możliwe jest do 24h przed planowaną wizytą. 

Jeśli pacjent nie zastosuje się do ujętej zasady skutkuje to opłaceniem wizyty, która nie została odbyta lub w przypadku nie uiszczenia owej opłaty pacjent zostanie pozbawiony możliwości umówienia kolejnej wizyty w moim gabinecie.

W przypadku odwołania opłaconej wizyty zwrot środków nastąpi w ciągu 14 dni roboczych.

Faktury za usługę

– Pacjent chcący otrzymać fakturę za usługę zobowiązany jest do poinformowania o tym w trakcie trwania terapii/konsultacji.
– Faktury wystawiamy w ciągu 30 dni od wykonania usługi, nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym została wykonana usługa

Regulamin umawiania wizyt przez stronę CoTyPowiesz.pl –  GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel

Spis treści

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług

§ 3 Rozpoczęcie korzystania z GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel

§ 4 Zasady korzystania z GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel

§ 5 Rezerwacje/Zamówienia

§ 6 Odpowiedzialność

§ 7 Reklamacje

§ 8 Informacje dodatkowe

§ 9 Załączniki

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z aplikacji GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel (zwanej dalej GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel) i w szczególności reguluje:

a) warunki zawierania i wykonywania umów;

b) zakres świadczonych usług w ramach GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel;

c) odpowiedzialność;

d) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Administrator/Administrator danych/Usługodawca — firma GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel, Saperska 44B/2A, Poznań 61-493, NIP: 6070080065; REGON: 302277771
 2. GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel — prowadzona przez Administratora aplikacja, która umożliwia Użytkownikom nawiązywanie kontaktu z Usługodawcą w celu zawarcia umów na usługi oferowane przez Usługodawcę;
 3. Użytkownik — osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i utworzyła Konto Użytkownika w celu korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę;
 4. Umowa — każda umowa zawarta za pośrednictwem GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel między Usługodawcą a Użytkownikiem;
 5. Usługa/Usługi — zakres czynności oferowanych przez Usługodawcę Użytkownikom w ramach GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel, a także usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez Administratora;
 6. Strona — każda strona danej umowy — Usługodawca, Użytkownik, Administrator;
 7. Rezerwacja — udostępniony w ramach GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel interaktywny kalendarz pozwalający na dokonywanie rezerwacji przez Użytkowników Usług u Usługodawcy na zasadach określonych w Regulaminie;
 8. Rejestracja — wypełnienie formularza rejestracyjnego, na podstawie którego zostaje utworzone Konto i zawarta jest umowa z Administratorem na świadczenie usług elektronicznych wskazanych w Regulaminie;
 9. Konto — odrębna część GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel zabezpieczona loginem i hasłem, udostępniona Użytkownikowi;
 10. Zamówienie — wyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy z Usługodawcą;
 11. Konsument — osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Na gruncie niniejszego Regulaminu zapisy dotyczące Konsumenta będą miały także zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;

3. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników nieodpłatnych usług związanych z umożliwieniem nawiązania kontaktu pomiędzy Użytkownikami i Usługodawcą oraz umożliwianiu dokonywania w ramach GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel Rezerwacji i Zamówień.

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług

1. W ramach prowadzenia GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2. GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci:

a) Prowadzenia Konta;

b) Umożliwienie dokonywania Rezerwacji usług;

c) Umożliwienie dokonywania Zamówień;

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie Rejestracji po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki prywatności.

4. Umowa o świadczenie usług elektronicznych jest zawierana na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym momencie odstąpić od umowy poprzez usunięcie Konta (korzystając z opcji Usuń Konto w ramach GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel).

5. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu prawa UE może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W celu skorzystania z tego prawa należy poinformować o tym fakcie Administratora drogą mailową.

6. Użytkownik, zakładając Konto, wyraża odpowiednie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgody na komunikację elektroniczną. Wszelka komunikacja i powiadomienia przewidziane w Regulaminie kierowane będą na adres e-mail Użytkownika podany podczas zakładania Konta. Kwestie przetwarzania danych osobowych w ramach GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel zawarte są w Polityce prywatności.

§ 3 Rozpoczęcie korzystania z GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel

1. Korzystanie z GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel jest bezpłatne. Administrator może wprowadzić dodatkowe odpłatne usługi lub funkcjonalności w ramach GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel. Usługi lub funkcjonalności związane z opłatami zostaną wyraźnie zaznaczone w ramach GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel.

2. GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel jako aplikacja mobilna działa na urządzeniach mobilnych z systemem Android 6.0.1 lub nowszy lub iOS 12, i nowszy. Przy starszych wersjach systemu możliwe jest niepełne lub nieprawidłowe działanie GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel.

3. GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel jako aplikacja webowa działa na komputerach i urządzeniach mobilnych posiadających zainstalowaną i uaktualnioną przeglądarkę internetową.

4. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych chcąca korzystać z GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel w formie aplikacji mobilnej musi w pierwszej kolejności zainstalować GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel na swoim urządzeniu mobilnym (smartfon lub tablet).

5. Aby dokonać instalacji GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel w formie aplikacji mobilnej, należy pobrać GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel z dostępnego na urządzeniu mobilnym sklepu: Google Play (dla urządzeń z systemem Android) albo App Store (dla urządzeń z systemem iOS).

6. W celu dokonania Rejestracji Użytkownika konieczne jest podanie adres e-mail oraz Hasła. Dalsze dane Użytkownik uzupełnia lub podaje w ramach korzystania z GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel.

7. W celu ukończenia Rejestracji konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem, Polityką prywatności i zaakceptowanie ich treści.

8. Pobranie, instalacja, a także korzystanie z GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel wymaga transmisji danych, co może wiązać się z opłatą nałożoną przez dostawcę usług internetowych. W żadnym wypadku Administrator nie odpowiada za naliczenie opłat przez dostawcę usług internetowych.

9. Po wypełnieniu wymaganych pól formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki prywatności należy wcisnąć oznaczony przycisk rejestracji. Na adres mailowy podany podczas Rejestracji zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym, który to należy kliknąć, aby potwierdzić Rejestrację.

10. Po skutecznej Rejestracji osoba fizyczna staje się Użytkownikiem i może logować się w GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel, przeglądać zasoby GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel, dokonywać Rezerwacji i Zamówień, kontaktować się z Usługodawcami, czy też edytować swoje dane.

§ 4 Zasady korzystania z GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel

1. Użytkownik powinien zapoznać się z funkcjonalnością GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel i mieć świadomość, że korzysta z GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel na własną odpowiedzialność.

2. GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel umożliwia Użytkownikom korzystanie z narzędzi systemowych w celu dokonywania Rezerwacji/Zamówień oraz kontaktowania się w sprawie usług — na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawność danych uzupełnionych w trakcie Rejestracji. W przypadku zmiany danych powinien dokonać ich aktualizacji, korzystając ze swojego Konta.

4. W przypadku powzięcia przez Administratora uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta, w tym nieuprawnionego korzystania z Konta przez osobę do tego nieuprawnioną. Administrator może zawiesić Konto i żądać wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości lub wiarygodnego potwierdzenia umocowania do dostępu do Konta.

5. Administrator stara się zapewnić niezbędną pomoc przy korzystaniu z GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel. Aby skorzystać z pomocy, należy skontaktować się z Administratorem poprzez kanały kontaktowe udostępnione w GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel.

6. Administrator ma prawo do dokonywania zmian w oprogramowaniu, wprowadzania dodatkowych usług, usuwaniu usług, zmian w wyglądzie GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel.

7. Administrator informuje, że zastrzega sobie prawo do czasowej dezaktywacji GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel w celu dokonania konserwacji, modyfikacji lub ulepszania GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel. W każdym takim wypadku Administrator dołoży starań, by wykonać te czynności w sposób możliwie najmniej dokuczliwy dla Użytkowników.

§ 5 Rezerwacje/Zamówienia

1. W ramach GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel może dochodzić do dokonywania Rezerwacji usług i dokonywania Zamówień produktów oferowanych przez Usługodawcę.

2. Użytkownik otrzymuje powiadomienie o potwierdzeniu Rezerwacji/Zamówienia – za pośrednictwem GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel lub wiadomości SMS/ e-mail.

3. Dokonanie Rezerwacji lub Zamówienia może być uzależnione przez Usługodawcę od uiszczenia przez Użytkownika przedpłaty. Informacja o obowiązku uiszczenie przedpłaty jest zamieszczona w GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel w miejscu, w którym Użytkownik dokonuje Rezerwacji lub Zamówienia.

4. W przypadku konieczności uiszczenia przedpłaty przez Użytkownika Usługodawca informuje na zasadach określonych w punkcie § 5. 3 o możliwości anulowania Zamówienia lub rezerwacji i określa zasady zwrotu przedpłaty.

5. Dokonanie Rezerwacji lub Zamówienia prowadzi do zawarcia umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem, której wykonanie regulują odpowiednie przepisy prawa. Wszelka odpowiedzialność za wykonanie umowy i respektowanie prawa spoczywa na Usługodawcy.

6. Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu prawa UE ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą bez podania przyczyny poprzez anulowanie Rezerwacji w terminie 14 dni od jej dokonania, chyba że wcześniej skorzystał już z Usługi. Użytkownik ma prawo dokonać anulowania Rezerwacji za pośrednictwem GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel lub w inny sposób z zastrzeżeniem, że Użytkownik skorzysta z kanałów kontaktowych udostępnionych przez Usługodawcę. W wypadku gdy Usługodawca dla danej Usługi zastrzeże Rezerwację po uiszczeniu przedpłaty, Usługodawca zatrzyma przedpłatę, jeśli Użytkownik nie zmieni terminu lub nie odwoła Usługi w terminie określonym przez Usługodawcę w widocznym miejscu przy dokonywaniu Rezerwacji.

7. Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu prawa UE ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą bez podania przyczyny związanej z zakupem produktów u Usługodawcy poprzez wystosowanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel lub w inny sposób z zastrzeżeniem, że Użytkownik skorzysta z kanałów kontaktowych udostępnionych przez Usługodawcę. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży taką umowę uważa się za niezawartą i strony powinny zwrócić sobie wszystko, to co sobie świadczyły. W przypadku, gdy do danej umowy Usługodawca na podstawie przepisów prawa wyłącza prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, informacja o tym fakcie jest przekazywana Użytkownikowi podczas składania Zamówienia.

8. Wszelkie płatności Użytkownik jest zobowiązany dokonać bezpośrednio u Usługodawcy. Jeżeli GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel udostępnia opcję płatności, Użytkownik może skorzystać z możliwości dokonania płatności poprzez GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel. W takim przypadku płatność za Usługę będzie pobierana od Użytkownika przez zewnętrzną instytucję obsługującą płatności internetowe celem przeprowadzenia dyspozycji płatności składanej przez Użytkownika.

§ 6 Odpowiedzialność

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za jakość i legalność oferowanych usług, zamieszczonych treści, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Usługodawcę. Usługodawca i Użytkownik odpowiadają za swoją zdolność prawną do realizacji umowy. W przypadku zauważenia naruszeń prosimy o poinformowanie Administratora o zaistniałej sytuacji.

2. Administrator nie ingeruje oraz nie sprawdza każdorazowo treści zamieszczonych na łamach GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel przez Użytkowników. Administrator może jedynie po powzięciu informacji o naruszeniu Regulaminu zawiesić lub usunąć Konto.

3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych Regulaminem, oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W szczególności zakazane jest umieszczanie treści naruszających przepisy prawa oraz prawa osób trzecich.

4. W przypadku, gdy Użytkownik umieszcza w ramach GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel treść sprzeczną z zasadami etyki, przepisami prawa bądź zmierzającą do wprowadzenia w błąd, Administrator może zawiesić lub usunąć Konto.

5. W przypadku rażącego nieprzestrzegania zasad wynikających z Regulaminu Administrator niezwłocznie usuwa Konto.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego zarządzania Kontem przez Użytkownika zwłaszcza za udostępnianie osobom trzecim przez Użytkownika hasła i innych zabezpieczeń niezbędnych do Rejestracji.

7. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel w innych celach niż te wskazane w GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel.

§ 7 Reklamacje

1. Reklamacje związane ze działaniem GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel należy składać, korzystając z opcji kontaktowych, dostępnych w GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel.

2. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

4. Reklamacje niezwiązane z działaniem GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel, w szczególności dotyczące wykonania bądź niewykonania Usługi przez Usługodawcę lub Użytkownika należy zgłaszać bezpośrednio temu Usługodawcy, lub Użytkownikowi.

§ 8 Informacje dodatkowe

1. Cała zawartość GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel, w tym tekst, grafika, logotypy, ikony przycisków, obrazy są chronione prawem autorskim.

2. Wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel materiałów wymaga każdorazowo zgody Administratora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Administratora.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony najpóźniej z 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie przekazana Użytkownikom w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie w GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel lub przesłanie informacji o zmianach w wiadomości mailowej.

5. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach, nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

6. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników korzystających z GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel przed dniem wejścia w życie zmian.

7. Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu prawa UE w przypadku sporu z Usługodawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a) Skorzystać w państwie, którego konsument jest rezydentem z udostępnionych form wsparcia i pomocy na rzecz konsumentów świadczonych przez organizacje państwowe i non – profit;

b) Złożyć skargę poprzez formularz dostępny pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show Jest to unijna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i mogą Państwo z niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej z Administratorem lub Usługodawcą.