Regulatory funkcji MFS - oferowane przez "Co Ty Powiesz" w Poznaniu

Regulatory Funkcji MFS

nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń zgryzu i wymowy. Regulatory stosowane są w terapii nieprawidłowego-ustnego toru oddechowego, nieprawidłowego typu połykania, u pacjentów z niekompetencją warg, pacjentów ze zgryzem otwartym,  pacjentów ze zgryzem głębokim i bruksizmem, pacjentów z bezdechem sennym i chrapaniem.

Kinestiotaping oferowany w "Co Ty Powiesz" w Poznaniu

Kinestiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznnej

metoda polegająca na oklejeniach specyficznymi elastycznymi plastrami w celu leczniczym. Plastry nie posiadają żadnych elementów farmakologicznych. Ich struktura zapewnia jak najmniejszą odczuwalność ciała obcego na skórze. Plastry wykonane są z bawełny. Plastry są hipoalergiczne, można je aplikować u dzieci. Aplikacja plastrów ma na celu wzmocnienie mięśni w obszarze ustno-twarzowym oraz przywrócenie prawidłowych (fizjologicznych) czynności motorycznych. Ki­ne­sio­ta­ping te­ra­peu­tycz­ny sto­su­je­my wspo­ma­ga­ją­co w te­ra­pii lo­go­pe­dycz­nej w ob­sza­rach: dysfunkcje obszaru skroniowo-żuchwowego, wspierająco w wadach wymowy np. seplenienie międzyzębowe, brak pionizacji języka, wspierająco w poborze pokarmu, piciem ze słomki, kubeczka, przy problemach z żuciem pokarmów, neuralgii nerwu trójdzielnego, porażeniu nerwu twarzowego, obrzękach twarzy, obniżone napięcie mięśni w obszarze ustno-twarzowym, nawykowe oddychanie ustami, zaburzenia i zapalenia stawów skroniowo-żuchwowych. Plaster działa jak bodziec, który oddziałuje na określone partie ciała oraz wpływa na napięcie mięśni przez działanie na skórze. Receptory skóry odbierają informację sensoryczną (np. w okolicy mięśnia okrężnego ust), przetwarzają ją w układzie nerwowym oraz wysyłają informację zwrotną do efektorów (np. mięśni mimicznych) w postaci określonego ruchu (np. ruch uniesienia żuchwy i dolnej wargi w celu domknięcia ust). Istnieje kilka technik aplikacja plastrów (technika mięśniowa, więzadłowa, korekcyjna, limfatyczna), które dobierane są indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta.

Nauka czytania metodą sylabową - oferta w "Co Ty Powiesz"

Nauka czytania metodą sylabową

inaczej metoda symultaniczno-sekwencyjna, opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską. Metoda wykorzystywana jest dla dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać lub dla dzieci mających problemy z czytaniem (zagrożonych dysleksją).

Co Ty Powiesz - wcześniejsza diagnoza w Poznaniu przez neurologopedę Esterę Pytel

Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna

czynniki warunkujące prawidłowy rozwój dziecka od poczęcia, ocena funkcji pokarmowych, dojrzewanie odruchów istotnych dla rozwoju mowy, wczesna stymulacja-krok po kroku.

Co Ty Powiesz - terapia zaburzeń mowy, oferta neurologopedy Estery Pytel, Poznań

Terapia zaburzeń mowy

to całość celowych, o etapowym charakterze czynnosci, zmierzających do usunięcia bądź złagodzenia tych zaburzeń u dzieci lub osób dorosłych, u których umiejętności komunikacji językowej są utrudnione, zakłócone itp (np. opóźniony rozwój mowy, afazja, dysartria)

Ocena rozwoju mowy przez neurologopedę w Poznaniu - "Co Ty Powiesz" Estera Pytel

Ocena rozwoju mowy

Mowa jest najważniejszą funkcją psychiczną człowieka nierozłącznie związaną z jego rozwojem poznawczym i myśleniem. Rozwój mowy nie przebiega u wszystkich dzieci jednakowo. Niejednakowa jest też kolejność przyswajania sobie przez dziecko poszczególnych głosek. W skład oceny wchodzą; Budowa i sprawność narządów artykulacyjnych, czynności fizjologiczne w obrębie narządów mowy, tempo mowy, oddychanie, płynność mowy, prozodię mowy, słuch fizjologiczny, słuch fonematyczny, rozumienie mowy, nadawanie mowy.

Co Ty Powiesz - programowanie oraz stymulowanie języka w Poznaniu

Programowanie oraz stymulowanie rozwoju językowego u dzieci

To technika polegająca na budowaniu dla dziecka środowiska językowego. Nie są to jedynie ćwiczenia gramtyki, ale jest to przede wszystkim tworzenie reguł, które są zadaniem dla lewej półkuli. Na przykład u dzieci z Trisomią 21 (Zespół Downa), Zespół Westa, Autyzm, Zespół Lennoxa-Gastauta, Afazja itd.

Korekcja wad wymowy - oferta w "Co Ty Powiesz" - Estery Pytel - neurologopedy w Poznaniu

Korekcja wad wymowy (np. kappacyzm, seplenienie, rotacyzm)

wada wymowy to nieprawidłowa artykulacja głosek. Jest to wymawianie tych dźwięków inaczej, niż określa to ogólnie przyjęty wzorzec.

Metoda Krakowska w Poznaniu - oferowana przez gabinet "Co Ty Powiesz"

Terapia prowadzona zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej

jest neurobiologiczną terapią przeznaczoną dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Twórcą tej metody jest profesor Jagoda Cieszyńska.

Terapia pedagogiczna - oferta w "Co Ty Powiesz" - Estery Pytel - neurologopedy w Poznaniu

Terapia pedagogiczna

proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozowju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych (Dysleksja, Dysgrafia)

Test SWM - oferta w "Co Ty Powiesz" - Estery Pytel - neurologopedy w Poznaniu

SWM-Test do badania zagrożenia dysleksją

Ocenie badania podlegają; dominacja stronna, funkcje słuchowe, funkcje wzrokowe, użycie języka-artykulacja i komunikacja. Test SWM przeznaczony jest dla dzieci 3, 4, 5 oraz 6-latków.

emisja głosu która jest w ofercie gabinetu co ty powiesz

Emisja głosu

To skoordynowana czynność oddychania, fonacji, rezonansu i artykulacji. Jest to terapia przeznaczona dla wszystkich osób zawodowo pracujących głosem. Odczuwasz dużą męczliwość podczas mówienia, borykasz się z problemem dotyczącym natężenia wytwarzanego dźwięku? Jesteś wykładowcą nauczycielem, piosenkarzem? Nie czekaj! Zapisz się na wizytę – to Twój narząd pracy. Źle użytkowany może spowodować wiele poważny chorób.

integracja odruchów która jest w ofercie gabinetu co ty powiesz w Poznaniu

Integracja Odruchów ustno-twarzowych wg Svetlany Masgutowej

Program przeznaczony jest dla osób, u których proces rozwoju odruchów ustno-twarzowych nie przebiega prawidłowo (zaburzenia mowy, wady wymowy). Upośledzone odruchy blokujące mięśnie oraz właściwą pracę twarzy i czaszki są przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, trudności w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych z twarzą. Odruchy te powinny być zintegrowane dla prawidłowego funkcjonowania rozwojowych schematów ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji czy komunikacją.

co ty powiesz zajecia muzyczne

Zajęcia muzyczno- ruchowe z elementami logorytmiki

„Muzyka to najlepszy język do poruszenia serc ludzi na całym świecie.”

Zajęcia muzyczno- ruchowe z elementami logorytmiki są połączeniem wspaniałej zabawy, ruchu i rytmu. Dzięki nim Twoje dziecko może spędzić czas w kreatywny sposób a dodatkowo nauczyć się kontroli i koordynacji swoich ruchów. Zajęcia pozwolą mu poznać i utrwalić schemat własnego ciała jak i zrytmizować i dostosować tempo i płynność ruchów podczas proponowanych zabaw. Dodatkowym atutem jest wprowadzenie do programu ćwiczeń logorytmicznych kształtujących prawidłowe umiejętności słuchowe oraz rozwijające mowę i komunikację naszych podopiecznych. W związku z tym proponowane zajęcia tworzą kompleksową pomoc w prawidłowym rozwoju
dziecka jak i w rozwoju mowy i komunikacji językowej. Tematyka zajęć jest zróżnicowana tak, aby pozwolić dziecku w pełni rozwinąć jego potencjał rozwojowy.
co ty powiesz poznan zajecia ogolnorozwojowe

Zajęcia ogólnorozwojowe – ruch, nauka, zabawa

Zajęcia ogólnorozwojowe – ruch, nauka, zabawa łączą w sobie trzy podstawowe cele niezbędne dla prawidłowego rozwoju dziecka a są to: zaspokojenie potrzeby ruchu, ciekawości świata oraz dostarczanie pozytywnych emocji poprzez zabawę w grupie rówieśniczej. Tematyka i program zajęć pozwala rozwinąć się dziecku na wiele sposobów poprzez wielozmysłowe poznawanie świata. Wykorzystanie środków w postaci rzeczywistych rekwizytów i swoboda działania umożliwiają naszym podopiecznym samodzielnie odkrywać przygotowane dla nich niespodzianki. To wszystko składa się zatem na gwarancję świetnej zabawy i zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności.

terapia ręki co ty powiesz poznań

Terapia ręki

Zajęcia z Terapii Ręki obejmują diagnozę i terapię skierowaną na doskonalenie działania dłoni. Jako precyzyjny narząd jest niezbędny do prawidłowego rozwoju dziecka. Ich sprawność pozwala być dziecku samodzielnym, a także umożliwia rozwijanie takich umiejętności jak pisanie czy rysowanie. Program zajęć pozwala specjalizować się dziecku w podstawowych funkcjach a tym samym pozwala mu rozwijać pewność siebie i poczucie sprawczości.