Metoda Krakowska - CoTyPowiesz.pl
Saperska 44B/2A, Poznań
CoTyPowiesz.pl

Co to jest Metoda Krakowska?

Metoda Krakowska została opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską. Opiera się ona na wieloletnich doświadczeniach i pracy z dziećmi z zaburzoną komunikacją językową. Jest to specjalistyczna terapia, która w oparciu o aktualną wiedzę z dziedziny neurobiologii umożliwia właściwą i przede wszystkim symultaniczną, prawopółkulową i linearną, sekwencyjną, lewopółkulową stymulację tzw. funkcji poznawczych każdego dziecka. Podstawowym założeniem Metody Krakowskiej jest naśladowanie kolejnych etapów rozwoju dzieci zdrowych w celu ustalenia programu ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. 

Przeznaczona jest dla dzieci; 

 • z zaburzeniami rozwoju takimi jak: autyzm, zespół Aspergera, afazja, alalia, zagrożenie dysleksją; 
 • z zaburzeniami genetycznymi takimi jak: Trisomia 21 chromosomu (Zespół Downa); 
 • zdrowych, których rodzice chcą zwiększyć możliwości intelektualne swoich pociech.

 W pro­ce­sie te­ra­pii ćwi­czo­ne są wszyst­kie sfe­ry: po­strze­ga­nie wzro­ko­we, słu­cho­we, pa­mięć, kon­cen­tra­cja, ma­ła i du­ża mo­to­ry­ka, na­śla­dow­nic­two, umie­jęt­no­ści spo­łecz­ne, za­ba­wa i przede wszyst­kim ko­mu­ni­ka­cja ję­zy­ko­wa. Pod­sta­wą pro­wa­dzo­nej te­ra­pii wszyst­kich dzie­ci jest na­uka czy­ta­nia me­to­dą sy­la­bo­wą, któ­rej to­wa­rzy­szą spe­cjal­nie opra­co­wa­ne ćwi­cze­nia ogól­no­ro­zwo­jo­we. W głównej mierze terapia skupia się na budowaniu języka w umyśle dziecka oraz na nauce komunikacji.

Wokół Metody Krakowskiej krąży wiele mitów. Jeden z nich to informacja, że jest to głównie nauka czytania. To nieprawda!  Na Metodę Krakowską składa się wiele technik  terapeutycznych i tylko stosowanie ich wszystkich przynosi  zamierzone efekty. Zaletą metody jest holistyczne – całościowe spojrzenie na problemy i potrzeby dziecka. Terapeuta Metody Krakowskiej buduje nie tylko kompetencje komunikacyjne i językowe, ale ma również możliwość rozwijania pozostałych funkcji poznawczych.

Wielu rodziców ceni sobie tę metodę za to, że programowanie języka łączy się z wczesną nauką czytania oraz stymulacją wszystkich funkcji poznawczych.

Terapia prowadzona według Metody Krakowskiej obejmuje następujące elementy:

 • terapię słuchową w oparciu o program „Słucham i uczę się mówić”
 • stymulację naśladowania mowy ze wsparciem Gestów Artykulacyjnych oraz Manualnego Torowania Głosek
 • terapię funkcji wzrokowych
 • Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania
 • budowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej poprzez prowadzenie Dziennika Wydarzeń
 • diagnozę dominacji stronnej, umożliwiającej wybór dominującej ręki
 • stymulację zabawy
 • stymulację funkcji lewej półkuli mózgu
 • terapię zachowań społecznych
 • stymulację funkcji motorycznych i manualnych
 • stymulację przetwarzania bodźców smakowych, zapachowych i dotykowych
 • stymulację pamięci
 • ćwiczenia kategoryzacji
 • ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo-skutkowego
 • ćwiczenia myślenia przez analogię

Ważne założenia Metody Krakowskiej®

 • Nadrzędnym celem terapii jest zbudowanie w umyśle dziecka systemu językowego i komunikacyjnego.
 • Terapia neurobiologiczna to terapia stymulująca rozwój wszystkich funkcji poznawczych dziecka, bez względu na rodzaj zaburzenia, nawet jeśli to jest „tylko” dysleksja.
 • Nauka jest najważniejszą metodą symulacji dziecka. Zdolność mózgu do uczenia się jest nieograniczona, dlatego należy wspierać rozwój funkcji poznawczych i niwelować braki wynikające z różnorakich zaburzeń.
 • W terapii powinna brać udział cała rodzina. Ponieważ dom rodzinny i najbliższe otoczenie jest środowiskiem, które ma największy wpływ na rozwój dziecka, warto aby wszyscy członkowie rodziny znali, rozumieli i umieli stosować zasady Metody Krakowskiej.
 • „Sesje stolikowe” – to metoda pracy z dzieckiem podczas terapii.
 • Konsekwencja i determinacja rodziców to nieodzowny element determinujący powodzenie terapii.
 • W terapii należy wziąć pod uwagę realne możliwości dziecka, odnośnikiem jest nie wiek fizyczny dziecka, a jego wiek umysłowy.